Zásady zpracování osobních údajů

Kdo jsme?

Jsme JIC, zájmové sdružení právnických osob, se sídlem Purkyňova 649/127, Medlánky, 612 00 Brno, 635 00 Brno, IČO: 71180478 (dále jen „my“ nebo „JIC“). Jsme odpovědní za zpracování vašich osobních údajů souvisejících s návštěvou webu https://www.velvetinnovation.com. Tyto Zásady vám poskytují informace o tom, jaké kategorie osobních údajů o vás zpracováváme, za jakými účely a v jakém rozsahu je zpracováváme, co nás k tomu opravňuje (tzv. právní titul) a po jakou dobu jsme oprávněni je zpracovávat. Dozvíte se zde také informace o tom, jaká práva vám ve vztahu ke zpracování osobních údajů náleží a jak je můžete vůči nám uplatnit.

Jaké osobní údaje o vás můžeme zpracovávat?

Za různými účely o vás zpracováváme různé kategorie osobních údajů. Konkrétní rozsah závisí na tom, jak a proč jsme od vás údaje získali.
 

Jde konkrétně o tyto kategorie:

 • informace o vašem chování na webu (pomocí tzv. cookies, např. IP adresa),
 • kontaktní údaje (např. e-mailová adresa, telefonní číslo),
 • informace, které jsou obsahem zprávy či telefonátu (např. jméno, příjmení, s čím si nevíte rady, profesní zařazení),
 • informace, které jsou obsahem přihlášky na akci (např. jméno, příjmení, kontaktní informace, organizace, pro kterou pracujete).

Dále naleznete informace o zpracování vašich osobních údajů podle toho, v jakém kontextu ke zpracování osobních údajů dochází.

Kdy a jak vaše údaje zpracováváme?

Návštěva webu

Při návštěvě našeho webu o vás automaticky zpracováváme osobní údaje v rozsahu, za účelem, z oprávnění (právního titulu) a po dobu uvedenou zde:

Účel Rozsah zpracovávaných informací Právní titul Doba zpracování
Fungování webových stránek Informace o vašem chování na webu Oprávněný zájem na fungování našich webových stránek Dle technických okolností (detaily v Informacích o cookies)
Přizpůsobení webu vašim preferencím a vytváření statistik a reportů o užívání webových stránek Informace o vašem chování na webu Oprávnění zájem na přizpůsobení webu vašim preferencím a zlepšování funkcí webu Dle technických okolností
Zobrazení cílených reklam na stránkách třetích osob a zpřístupnění provozovatelům reklam Informace o vašem chování na webu Souhlas se zpracováním osobních údajů Dle technických okolností

Na webu potřebujeme používat cookies pro správné fungování stránek. Rovněž s vašim souhlasem můžete používat cookies k nastavení webu dle vašich preferencí, analýze vašeho chování na webu a zobrazení cílených reklam. Souhlas s použitím cookies můžete kdykoliv odvolat a nastavení cookies tak změnit – v cookie liště nebo v nastavení vašeho prohlížeče.

Pokud zpracování zakládáme na základě našeho oprávněného zájmu, můžete proti zpracování vznést námitku. Pokud bude vaše námitka oprávněná, se zpracováním vašich údajů v daném kontextu přestaneme. Souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odvolat postupem uvedeným níže.

Kontaktování s dotazy

Prostřednictvím e-mailu máte možnost se na nás obrátit s vašimi dotazy. V tomto případě zpracováváme vaše osobní údaje v rozsahu, za účelem a z oprávnění (právního titulu) uvedených zde:

Účel Rozsah zpracovávaných informací Právní titul Doba zpracování
Zodpovězení dotazu

Kontaktní údaje

(e-mail)

Oprávněný zájem na zodpovězení dotazu Do 1 roku od zodpovězení dotazu, příp. do 1 roku od poslední komunikace s námi ohledně příslušného dotazu

Výše uvedené osobní údaje nám dáváte zcela dobrovolně. Bez jejich použití vám však nemůžeme na váš dotaz odpovědět.

Proti zpracování osobních údajů za tímto účelem máte právo podat námitku. Pokud bude vaše námitka oprávněná, se zpracováním vašich osobních údajů za tímto účelem přestaneme.

Přihlašování na akce

Na tomto webu zveřejňujeme pozvánky na akce, na které se můžete přihlásit. V tomto případě zpracováváme vaše osobní údaje v rozsahu, za účelem a z oprávnění (právního titulu) uvedených zde:
 

Účel Rozsah zpracovávaných informací Právní titul Doba zpracování
Přihlášení na akci a umožnění její účasti, včetně kontaktování dalších účastníků

Kontaktní údaje

(e-mail, jméno a příjmení, organizace)

Oprávněný zájem na přihlášení návštěvníka webu na akci Do okamžiku odvolání vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů
Zasílání zajímavých informací o akcích podobných těm, na které jste se přihlásili

Kontaktní údaje

(e-mail, jméno a příjmení, telefon, organizace)

Oprávněný zájem na zasílání obchodních sdělení svým tzv. zákazníkům 3 roky od skončení akce, déle jen na základě vašeho souhlasu se zasíláním obchodních sdělení

Vaše uvedené osobní údaje nám dáváte zcela dobrovolně. Bez jejich použití vás však nemůžeme na akci přihlásit a umožnit vám se akce zúčastnit. Součástí akce je seznamování s dalšími účastníky. V rámci účasti budou proto vámi poskytnuté údaje zpřístupněny i ostatním účastníkům, aby vás mohli kontaktovat.

Proti zpracování osobních údajů za tímto účelem máte právo podat námitku. Pokud bude vaše námitka oprávněná, se zpracováním vašich osobních údajů za tímto účelem přestaneme.

Komu vaše údaje zpřístupňujeme?

Přesně nevíme, komu budeme vaše osobní údaje poskytovat. Proto zde uvádíme kategorie možných příjemců s odůvodněním, proč by mohlo k předání vašich osobních údajů dojít:
 

Příjemce Důvod zpřístupnění
Osoba zajišťující chod webu a software (počítačových systémů) Potřebujeme, aby nám poskytovatel softwarového vybavení, který je v pozici zpracovatele osobních údajů, servisoval naše internetové stránky a chod informačních systémů.
Účastníci Velvet Innovation meetupů Protože významnou součástí Velvet Innovation je vytváření komunity profesionálů a jejich vzájemné propojování, zpřístupňujeme údaje, které uvedete do přihlášky na akci, všem účastníkům dané akce.

Pokud budete chtít vědět, komu, kdy a za jakým účelem byly vaše údaje zpřístupněny, rádi vám vyhovíme.

Někteří naši dodavatelé, kteří mají přístup k vašim osobním údajům, můžou mít sídlo i mimo EU. V těchto případech zajistíme, aby nám tito dodavatelé zaručili, že jsou vaše osobní údaje v bezpečí, a že vaše práva nejsou nijak omezena.

Jaká jsou vaše práva?

Jelikož zpracováváme vaše osobní údaje, náležejí vám práva, o kterých bychom vás zde rádi informovali.
 

Veškerá svá práva můžete u nás uplatnit jakýmkoliv způsobem, který vám bude vyhovovat. Musí nám ale umožnit ověřit, že nás skutečně žádáte vy (umožní ověřit vaši identitu).

Abychom vám ale byli schopni vyhovět co nejlépe, chtěli bychom vás požádat, abyste svá práva uplatnili písemně na adrese JIC, zájmové sdružení právnických osob, se sídlem Purkyňova 649/127, Medlánky, 612 00 Brno, 635 00 Brno, nebo na emailové adrese rybova@jic.cz.
 

Právo na odvolání souhlasu

Pokud zpracováváme vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu, je vaším právem odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů. Souhlas můžete odvolat žádostí na adresu rybova@jic.cz.

 

Právo na přístup

Máte právo na přístup k osobním údajům, které o vás zpracováváme. Současně máte právo na informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, po jakou dobu, jaké jsou účely jejich zpracování, komu je zpřístupňujeme a jestli je používáme k automatizovanému rozhodování (případně jak toto automatizované rozhodování funguje).
 

Kopii vašich osobních údajů vám poskytneme bezplatně. Pouze v případě, že by se jednalo o více kopií, dovolíme si po vás požadovat nezbytnou úhradu za jejich poskytnutí.
 

Právo na opravu

Pokud zjistíte, že o vás zpracováváme neúplné nebo nesprávné osobní údaje, máte právo na to, abychom osobní údaje opravili nebo, pokud to vyžaduje účel zpracování těchto osobních údajů, abychom je doplnili.
 

Právo na výmaz

Vaším právem je také právo na výmaz vašich osobních údajů, které o vás uchováváme a zpracováváme. Abyste mohli vymazání požadovat, musí být dán jeden z následujících důvodů:
 

 • vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromažďovány nebo zpracovávány;
 • vaše osobní údaje zpracováváme protiprávně;
 • odvolali jste souhlas, na jehož základě bylo zpracování vašich osobních údajů prováděno, a nemáme žádné jiné oprávnění (právní titul) tyto osobní údaje dále zpracovávat;
 • vznesete námitku proti zpracování vašich osobních údajů v případě, že jsou vaše osobní údaje zpracovávány pro účel marketingu (např. zasílání newsletterů);
 • vznesete námitku proti zpracování vašich osobních údajů, které zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu, a pokud nebudeme schopni prokázat, že náš oprávněný zájem převažuje vaše právo na výmaz;
 • existuje nějaký zákonný důvod, který vyžaduje výmaz těchto osobních údajů;
 • zpracováváme osobní údaje dítěte, aniž by byl dán rodičovský souhlas k takovému zpracování.

Může dojít také k situaci, kdy vaše osobní údaje nemohou být vymazány na základě vašeho odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů nebo na základě vaší žádosti o výmaz osobních údajů. Takovým případem je zejména situace, kdy po nás zpracování vašich osobních údajů vyžaduje zákon. V případě, kdy tato situace nastane, budeme vás informovat o důvodu, na základě kterého nemůžou být vaše osobní údaje vymazány.
 

Právo na omezení zpracování

Pokud budete mít pocit, že vaše osobní údaje, které zpracováváme, jsou chybné, máte právo požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů na dobu nezbytně nutnou k ověření jejich přesnosti a k případné opravě.
 

Toto právo máte také v těchto případech:
 

 • zpracování vašich osobních údajů je protiprávní, ale nepřejete si, aby vaše osobní údaje byly vymazány;
 • již nepotřebujeme vaše osobní údaje za účelem, za kterým jsme je zpracovávali, ale vy trváte na jejich zpracování (zejm. uchování) pro určení, výkon nebo obhajobu vašich právních nároků;
 • vznesl/vznesla jste námitku proti našemu zpracování vašich osobních údajů na základě oprávněného zájmu, přičemž omezení zpracování v tomto případě bude platné po dobu nezbytnou k určení toho, zda náš oprávněný zájem převyšuje nad vaším právem na to, aby vaše osobní údaje nebyly nadále zpracovávány.

 

Právo na námitku proti zpracování vašich osobních údajů na základě oprávněného zájmu

Pokud zpracováváme vaše osobní údaje na základě oprávněného zájmu, máte právo podat proti tomuto zpracování námitku. Na jejím základě posoudíme, zda je skutečně v našem oprávněném zájmu vaše osobní údaje pro daný účel zpracovávat nebo zda převažuje vaše právo na to, aby vaše osobní údaje nebyly nadále zpracovávány.
 

Pokud je vaše námitka oprávněná, se zpracováním vašich údajů přestaneme.
 

Právo na přenositelnost

Dále máte právo na přenositelnost. Pokud jste nám poskytli vaše osobní údaje na základě souhlasu nebo nezbytnosti pro uzavření a splnění smlouvy, a zpracováváme je automatizovaně, můžete požádat o poskytnutí osobních údajů, které splňují tyto podmínky. Poskytneme vám je v běžně používaném, strukturovaném a strojově čitelném formátu. Pokud to bude technicky proveditelné, předáme je na základě vaší žádosti jinému správci dle vašeho určení.
 

Právo na stížnost

Jestliže jsou všechna výše uvedená práva z vašeho pohledu nedostatečná, nebo jste názoru, že jakýmkoliv způsobem porušujeme vaše práva, máte možnost podat stížnost u dozorového úřadu. Stížnost můžete vznést prostřednictvím kontaktu na Úřad pro ochranu osobních údajů, dostupného na stránce https://www.uoou.cz/podatelna-uradu/os-1006.
 

Cookies

Informace o tom, co to jsou soubory cookies, jaké cookies používáme a k čemu, naleznete v Informacích o cookies.